Strona główna Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

by Kamil | ONE STEP FORWARD

§1 DEFINICJE

 1. „Konkurs” – konkurs na zasadach określonych niniejszym Regulaminem
 2. „Organizator” – administrator Fanpage’a „One Step Forward”
 3. „Fundator” – Fundatorem nagród w konkursie jest Power Canvas sp. zoo.
 4. „Uczestnik” – uczestnik Konkursu – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadająca zweryfikowane konto w serwisie Facebook
 5. „Komisja konkursowa” – administrator Fanpage’a „One Step Forward”

§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs ma charakter ogólnopolski, rozpoczyna się w dniu: 06.12.2021 o godzinie 20:00 i trwa do 13.12.2021 do godziny 23:59
 2. Konkurs nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.). Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 3. Konkurs będzie prowadzony i dostępny na Fanpage’u „One Step Forward”
 4. Celem konkursu jest promocja aktywnego trybu życia.

§3 ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

 1. Aby wziąć udział w Konkursie należy spełnić łącznie następujące warunki:
 1. zapoznać się z treścią Regulaminu Konkursu,
 2. wykonać zadanie konkursowe określone w poście konkursowym,
 • Spełnienie warunków określonych w ustępie 1 pkt a, b niniejszego paragrafu stanowi zgłoszenie (zwane dalej „Zgłoszeniem Konkursowym”).
 • Uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko jeden raz.
 • Nadesłane Zgłoszenia Konkursowe nie mogą zawierać treści wulgarnych, obraźliwych lub naruszających dobra osobiste innych osób.
 • Zgłoszenia Konkursowe niespełniające powyższych wymogów nie będą przyjmowane.
 • Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Nieprzestrzeganie Regulaminu może skutkować wykluczeniem Uczestnika z udziału w Konkursie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do niepublikowania i usuwania prac konkursowych, które uzna za niestosowne lub niewpisujące się w konwencje Konkursu.
 • W konkursie nie mogą brać udziału: Fundator, Organizator oraz ich pracownicy.
 • Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.
 • Spośród wszystkich nadesłanych prac, Komisja Konkursowa wybierze zwycięzców.

§4 PRAWA AUTORSKIE

 1. Każdy Uczestnik, który wykona zadanie w ramach Konkursu oświadcza, że jest wyłącznym autorem zadania konkursowego, posiada pełne prawa majątkowe i osobiste prawa autorskie lub oświadcza, że posiada wiedzę, że przedstawione w ramach Konkursu zadanie nie narusza autorskich praw majątkowych i osobistych osób trzecich.

§5 NAGRODY W KONKURSIE I SPOSÓB ICH PRZYZNANIA

 1. Nagrodami w konkursie jest 5 voucherów na 100 zł do wykorzystania w sklepie internetowym Power Canvas. Vouchery działają 2 lata, są na cały asortyment, bez ograniczeń.
 2. Do zadań Komisji Konkursowej należy wybór pięciu Zwycięzców, jak również stwierdzanie ważności wyników Konkursu oraz dbanie o proces pozyskiwania danych niezbędnych do przekazania nagród Laureatom i Zwycięzcom oraz terminów ich dostarczenia. Zadania Komisji Konkursowej określone w niniejszym ustępie będą wykonywane zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności.

§6 ZMIANA REGULAMINU KONKURSU

 1. Organizator będzie uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu Konkursu w każdym czasie, w zakresie, w jakim nie wpłynie to na pogorszenie praw Uczestników Konkursu. Zmieniony tekst Regulaminu Konkursu obowiązuje od chwili jego opublikowania na Stronie konkursowej.

§7 WEJŚCIE W ŻYCIE REGULAMINU KONKURSU

 1. Niniejszy Regulamin Konkursu wchodzi w życie z dniem 06.12.2021 r.

§8 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator Konkursu.  
 2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w celu wyłonienia Zwycięzców Konkursu, w celach związanych z realizacją Konkursu i wydania nagród oraz zamieszczeniem listy Zwycięzców Konkursu (imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu kontaktowego oraz adresu zamieszkania – adresu do wysyłki nagrody) na Fanpage’u oraz przesłania przez Organizatora wiadomości e-mail Zwycięzcom Konkursu. Opublikowana lista laureatów będzie zawierać tylko imię i nazwisko.
 3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do realizacji wydania nagród i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługują prawa do: dostępu do danych, możliwości ich poprawiania, żądania usunięcia danych i zaprzestania ich przetwarzania.

§9 OGŁOSZENIE WYNIKÓW, WYDANIE NAGRÓD

 1. Zwycięzca zostanie powiadomiony o przyznaniu nagród poprzez ogłoszenie wyników na Fanpage’u lub za pomocą wiadomości prywatnej na facebook’u Konkursu.
 2. Nagrodzeni Uczestnicy Konkursu są zobowiązani podać swoje dane osobowe niezbędne do wydania nagrody, tj.: imię, nazwisko, ulica, numer domu/lokalu, kod pocztowy, miejscowość, numer telefonu, adres e-mail najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych od momentu poinformowania ich o przyznaniu nagrody. Uczestnik Konkursu, powiadomiony o wygranej powinien wysłać dane adresowe do wysyłki nagrody. Jednocześnie każdy Zwycięzca wyraża zgodę na opublikowanie wyników Konkursu na Fan Page’u wraz z podaniem jego imienia, nazwiska.
 3. Organizator wyda nagrody rzeczowe Zwycięzcom Konkursu do 30 dni roboczych od potwierdzenia przez nagrodzonego Uczestnika danych adresowych.
 4. Uczestnik Konkursu jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu lub innych danych podanych uprzednio w celu przekazania nagrody.
 5. W przypadku braku kontaktu z nagrodzonym Uczestnikiem w ciągu 10 dni od momentu poinformowania o przyznaniu nagrody oraz braku podania danych adresowych do wysyłki nagrody, prawo do nagrody przechodzi na Fundatora.
 6. Nagrodzonemu Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego).
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.
 8. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Laureatów w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.
 9. Zwycięzcy nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
 10. Zwycięzca nie ma możliwości przeniesienia nagrody na kogoś innego.
 11. Konkurs podlega ogólnym zasadom podatkowym obowiązującym w Polsce.

§10 REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać do Organizatora, do 7 dni od daty zakończenia konkursu.
 2. Reklamacje zgłaszane po upływie powyżej wskazanego terminu nie będą rozpatrywane.
 3. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez Organizatora.
 4. Organizator rozstrzyga reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu.
 5. Uczestnik składający reklamację zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora za pomocą listu poleconego nadanego na adres podany w reklamacji, w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
 6. Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z Organizatorem. Odpowiedzi będą udzielane niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni.

§11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin Konkursu jest dostępny przez cały okres trwania Konkursu.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Konkursu stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 3. Zarówno Uczestnicy Konkursu jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle Regulaminu Konkursu w sposób ugodowy, na drodze negocjacji.
 4. Serwis Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu niniejszego konkursu.
 5. Administrator Konkursu korzysta z serwisu Facebook do administrowania Konkursem na własną odpowiedzialność.

Ten blog wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Akceptuję Dowiedz się więcej

POLITYKA PRYWATNOŚCI